Menu Sluiten

Privacyverklaring

EvidEndt, gevestigd te Goes en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6400786, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe EvidEndt met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing
  Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie EvidEndt persoonsgegevens verwerkt:
  a. (Potentiële) cliënten;
  b. Bezoekers van de website van EvidEndt, https://evidendt.nl;
  c. Alle overige personen die met EvidEndt contact opnemen of van wie EvidEndt persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  EvidEndt verwerkt persoonsgegevens die:
  a. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  b. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  c. Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van EvidEndt zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt
 3. Doeleinden verwerking
  EvidEndt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a. Het uitvoeren van de hulpverlening en de declaraties voor verrichte werkzaamheden;
  b. Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor overlegvormen en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
  c. Het verbeteren van de website www.praktijk-graus.nl
  d. Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.
 4. Rechtsgrond
  EvidEndt verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  a. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  b. Uitvoering van of met het oog op het sluiten van een begeleidingsovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de Inkoop Jeugdhulp Zeeland en de diverse gemeenten;
  c. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  d. Een gerechtvaardigd ander belang,
 5. Verwerkers
  EvidEndt kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van EvidEndt persoonsgegevens verwerken. EvidEndt sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  EvidEndt deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. EvidEndt deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 7. Doorgifte buiten de EER
  EvidEndt geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt EvidEndt ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 8. Bewaren van gegevens
  EvidEndt bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. EvidEndt hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  a. Dossiergegevens ten minste 20 jaar na het einde van de zorgleveringsovereenkomst;
  b. (Financieel-)administratieve gegevens 7 jaar na vastlegging van de gegevens
  c. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
  d. Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
  e. Bezoekers van de website 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 9. Wijziging van de privacyverklaring
  EvidEndt kan deze verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van EvidEndt gepubliceerd. Het is verstandig deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht EvidEndt te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met EvidEndt door een e-mailbericht te sturen naar onze functionaris gegevensbescherming

  Gegevens functionaris gegevensbescherming EvidEndt
  Natasja Saman
  natasja@evidendt.nl / 0113 853133

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop EvidEndt persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met EvidEndt door een e-mailbericht te sturen naar natasja@evidendt.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).